Do pobrania – prawo oświatowe

Oto nasza baza materiałów z prawa oświatowego. Znajdą tu Państwo obowiązujące rozporządzenia i komunikaty MEN dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania przedszkoli. Wykaz jest systematycznie aktualizowany.

Tytuł

Opis

Akcje

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej …
Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.Pobierz
 Komunikat MENKierunki realizacji oświatowej polityki państwa 2017_2018 Pobierz
Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznegoRozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. Pobierz
Rozporządzenie MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieciRozporządzenie MEN z dnia  24 sierpnia 2017 r. Pobierz
Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Rozporządzenie MEN z dnia  9 sierpnia 2017 r. Pobierz
Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. Pobierz
Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. Pobierz
Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychRozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. Pobierz
Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. Pobierz
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. Pobierz